Ditulis pada tanggal 29 July 2013, oleh bp, pada kategori Manual Prosedur
  1. Dosen/karyawan/mahasiswa yang akan meminjam ruang baik ruang siding maupun ruang kuliah untuk keperluan diluar perkuliahan yang sudah terjadual, mengajukan surat permohonan ke Ketua Jurusan dengan melampirkan keperluan dan jadual pemakaian.
  2. Ketua Jurusan mendeposisikan surat permohonan pemakaian ruang kepada coordinator administrasi.
  3. Koordinator administrasi menjadual dan mengkonfirmasikan kepada staf administrasi petugas ruang.
  4. Petugas ruang membuka dan mempersiapkan ruang yang akan digunakan sesuai dengan jadual.
  5. Setelah selesai pemakaian, dosen/karyawan/mahasiswa memberitahukan kepada petugas ruang.
  6. Petugas ruang mengunci kembali ruangan dan melaporkan kepada koordinator administrasi.